(Omfattet af fondsloven)

 

1       Navn, hjemsted og stiftelse

1.1   Fondens navn er Agendacenter Indre By-Christianshavn (i det følgende kaldet ”fonden”).

1.2   Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

1.3   Fondens navn, hjemstedsadresse og CVR-nummer skal angives på fondens oficielle papirer, herunder breve og tryksager.

1.4   Fonden er stiftet den 18. juni 2008 af Indre By Lokalråd.

 

2       Formål

2.1   Formålet med fonden er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration.Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati.

2.2   Fonden skal til stadighed have kontor og drive sine aktiviteter i bydelen Indre By, hvilket dog ikke skal være til hinder for samarbejde med organisationer i tilstødende bydele, ligesom fonden kan drive aktiviteter ud over bydelen i det omfang, det er naturligt i forhold til bydelens rolle som centrum for hovedstadsområdet eller er et vilkår for at modtage støtte fra Københavns Kommune. Fonden skal have fast adresse, hvor borgerne kan træffe fondens ansatte, og som kan danne rammen omaktiviteter.

2.3   Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved anvendelsen af fondens midler.

 

3       Fondens kapital og uddelinger m.v.

3.1   Fonden har ved stiftelsen modtaget en samlet indbetaling på DKK 100.000 fra Københavns Kommune, som herefter betegnes som den bundne kapital.

3.2   Fondens midler må ikke udlånes eller stilles til sikkerhed for andre forpligtelser.

3.3   Ingen del af fondens midler kan nogensinde uddeles til stifterne, bidragsydere eller til stifternes livsarvinger eller ægtefæller, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål, jf. pkt. 2 idet støtte fra det offentlige dog kan tilbagebetales, i det omfang der er stillet vilkår herom i forbindelse med ydelsen af støtten.

 

4       Særlige rettigheder

4.1   Der er ikke ved Fondens stiftelse tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder udover, hvad der fremgår af nærværende vedtægt.

 

5       Bestyrelsen

5.1   Øverste myndighed

5.1.1          Fondens øverste myndighed er bestyrelsen.

5.2   Sammensætning

5.2.1          Bestyrelsen skal bestå af 12-17 medlemmer, der udpeges som følger:

5.2.1.1    1 person fra Indre By Lokaludvalg udpeget af Indre By Lokaludvalg (foreløbig udpeget af/fra Indre By lokalråd),

5.2.1.2    1 person fra Christianshavns Lokaludvalg udpeget af Christianshavns Lokaludvalg (foreløbig udpeget af/fra Christianshavns lokalråd),

5.2.1.3    1 person fra Rådet for Bæredygtig Trafik udpeget af Rådet for Bæredygtig Trafik,

5.2.1.4    1 person fra Horesta udpeget af Horesta,

5.2.1.5    1 person fra Middelgrundens Vindmøllelaug udpeget af Middelgrundens Vindmøllelaug,

5.2.1.6    1 person fra Grøn Agenda Christianshavn udpeget af Grøn Agenda Christianshavn,

5.2.1.7    1 person udpeget af Vor Frue Provsti,

5.2.1.8    1 person fra studenternetværket Grønt Netværk på Københavns Universitet udpeget af Grønt Netværk på Københavns Universitet,

5.2.1.9    1 person fra Kunstakademiets Arkitektskole udpeget af Kunstakademiets Arkitektskole,

5.2.1.10 1 person fra Christiania udpeget af Christianias byggemøde,

5.2.1.11 1 person fra GreenMap/EcoMap udpeget af GreenMap/EcoMap, samt

5.2.1.12 1 person udpeget af Borgerrepræsentationen.

5.2.1.13 Herudover kan de efter pkt. 5.2.1.1-5.2.1.12 udpegede bestyrelsesmedlemmer udpege op til fem personer med nær tilknytning til bydelen og baggrund af betydning for bestyrelsesarbejdet.

5.2.2          Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, udpeger den udpegningsberettigede som nævnt under punkt 5.2.1 inden 2 uger et nyt bestyrelsesmedlem. Den udpegningsberettigede kan genudpege en person til bestyrelsen.

5.2.3          Sker udpegningen ikke i henhold til punkt 5.2.1 eller 5.2.2 foretages den af fondsmyndigheden.

5.2.4          De udpegningsberettigede skal hvert andet år på det ordinære fondsbestyrelsesmøde, hvorpå regnskabet for sidste regnskabsår godkendes, udpege deres repræsentant i bestyrelsen. De under punkt 5.2.1 nr. 1-3-5-7-9-11-13 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges i ulige år, mens de under punkt 5.2.1 nr. 2-4-6-8-10-12 nævnte udpeges i lige år. Første genudpegning sker i 2010.

5.2.5          Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

5.2.6          Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand, der træder i bestyrelsesformandens sted i tilfælde af dennes frafald.

5.3   Krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og ekstraordinær udtræden

5.3.1          Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens §5 eller under samværgemål efter værgemålslovens §7.

5.3.2          Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, hvilket sker ved at give skriftlig meddelelse til fonden.

5.3.3          Et bestyrelsesmedlem, der kommer under konkurs eller gør sig skyldig i en handling som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.4          Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygsom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.5          Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 5.3.1. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder kravene i nærværende vedtægt, eller som skal udtræde af bestyrelsen efter reglerne i pkt. 5.3.3 – 5.3.4.

5.3.6          Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med vedtægten for den resterende del af valgperioden.

5.4   Bestyrelsens arbejde

5.4.1          Bestyrelsen forestår ledelsen og organiseringen af fondens aktiviteter. Bestyrelsen skal påse overholdelsen af nærværende vedtægt. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

5.4.2          Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens forudgående skriftlige samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

5.4.3          Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsesmøde skal i øvrigt indkaldes til afholdelse senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, en centerleder, fondens revisor eller fondsmyndigheden har forlangt dette.

5.4.4          Medmindre andet er fastsat i vedtægten, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.4.5          Medmindre andet er fastsat i vedtægten, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed ikke afgørende.

5.4.6          Et bestyrelsesmedlem eller en centerleder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om:

5.4.6.1    Aftaler mellem fonden og den pågældende selv,

5.4.6.2    Søgsmål mod den pågældende selv, eller

5.4.6.3    Aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

5.5   Forhandlingsreferat

Over bestyrelses forhandlinger skal der føres referat. Referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem eller en centerleder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført i referatet.

5.6   Forretningsorden

5.6.1          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der ikke må være i strid med vedtægten.

5.7   Bestyrelsens honorering

5.7.1          Bestyrelsens medlemmer modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet.

5.8   Indberetning til myndigheder

5.8.1          En fortegnelse over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til fondsmyndigheden i forbindelse med fondens stiftelse til orientering. Ændringer af bestyrelsens sammensætning skal meddeles skattemyndigheden i hjemstedskommunen sammen med fondens selvangivelse. I forbindelse hermed skal gives oplysning om det enkelte bestyrelsesmedlems navn, adresse, cpr.nr. og om hvem, der har udpeget vedkommende.

6         Centrets daglige ledelse

6.1   Bestyrelsen skal ansætte en direktør, betegnet centerleder, til at varetage den daglige drift af fondens aktiviteter, idet centerlederen derved skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

6.2   Centerlederen skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens §5 eller under samværgemål efter værgemålslovens §7.

6.3   En centerleder skal fratræde, såfremt denne er under konkurs.

6.4   Centerlederen skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen på betryggende vis sker i overensstemmelse med vedtægten.

6.5   Fondsmyndigheden kan afsætte en centerleder, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 6.2. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte en centerleder, som skal fratræde sin stilling efter reglen i pkt. 6.3.

7         Regnskab og revision

7.1   Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra Fondens stiftelse til udgangen af 2008.

7.2   Fonden aflægger for hvert regnskabsår årsregnskab, og årsregnskabet revideres under iagttagelse af bestemmelserne om regnskabsaflæggelse og revision i lov om fonde og visse foreninger. Herudover gælder bestemmelserne i dette kapitel.

7.3   Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet udarbejdes inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning, og at årsregnskabet med revisionspåtegning underskrives senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.4   Bestyrelsen skal endvidere senest 1. november hvert år udarbejde et budget for det kommende år.

7.5   Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsregnskab undergives revision, og at der for fonden til enhver tid er udpeget en revisor. Revisor skal endvidere have bopæl her i landet, medmindre fondsmyndigheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod internationale forpligtelser.

7.6   Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskab m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen eller en centerleder anmoder herom.

7.7   Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorlovgivningen, skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8         Tegningsret

8.1   Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

9         Hæftelse og ansvar

9.1   Fonden er et selvstændigt retssubjekt, og for fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.

9.2   Fondens bestyrelse, centerleder og medarbejdere hæfter ikke personligt for fondens forpligtelser.

9.3   Bestyrelsesmedlemmer og centerleder samt medarbejdere i fonden, som under udførslen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, er pligtige at erstatte denne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Det samme gælder med hensyn til revisor.

9.4   Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, centerleder, revisorer eller tredjemand kan træffes af bestyrelsen eller fondsmyndigheden.

10     Ændring af vedtægten og fondens opløsning

10.1    Bestyrelsen kan med tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer og med fondsmyndighedens godkendelse foretage ændringer i nærværende vedtægt.

10.2    Bestyrelsen kan endvidere under iagttagelse af pkt. 10.1 træffe beslutning om fondens opløsning, idet fondsmyndigheden i så fald træffer beslutning om anvendelsen af fondens midler.

 

 

 

Hermed stifter undertegnede, Bent Lohmann, formand for Indre By Lokalråd,

Fonden Agendacenter Indre By-Christianshavn.