Nyhedsbrev for marts 2015

Sortér din by

Den 26. februar afholdt Miljøpunktets projektmedarbejder Cecilie Krawack møde med repræsentanter fra Teknik og Miljøforvaltningen, samt beboere fra Kartoffelrækkerne, om skraldesortering i lokalmiljøet. Formålet med mødet var at undersøge de fysiske forhold, og diskutere de forskellige udfordringer f.eks. smalle vejforhold og legende børn i området.

De deltagende beboere, har senere taget kommunens forslag om en øget skraldesortering op til vejmøder.

Status lige nu er, at der afventes svar fra Teknik og Miljøforvaltningen om, hvad der endeligt kan lade sig gøre at implementere i Kartoffelrækkerne. Dette kræver en mindre testperiode med skraldevogne opmåling samt undersøgelser af jordbunden.

Dette vil der blive arbejdet med indtil midt april. 

Netværksmøde om kompostering

Engagerede ”kompost nørder” mødte tirsdag d. 3. marts op til 2 timers netværksmøde omhandlende kompostering i byen. Oplægsholderne var som følger: Lars Jacobsen fra Byorganinsk, hvor konceptet er et samarbejde med økologiske køkkener, som leverer grønt køkkenaffald. Folk fra Byorganisk indsamler køkkenaffaldet, komposterer det hvorefter der bliver dyrket grøntsager, som leveres tilbage til giverne af køkkenaffaldet. Sidse Barfoed fra firmaet VISKAL, som forhandler hjemmekompost. Denne kompost består af en specialdesignet beholder, som kan stå under vasken i køkkenet eller på altanen og som gør det nemt at kompostere for folk, der bor i lejlighed .Holger, formand for gårdlauget i foreningen Peter Fabersgade-Møllegade. Han fortalte om sin kæmpe kompost, som han har opbygget i gården. Og til sidst Peder Clement, som fortalte om møgkuglens historie.nyhed 3 marts

Netværksmøde om grønne tage i København

Igen i år har Miljøpunktet grønne tage på dagsordenen. Torsdag d. 19/3 var der inviteret til netværksmøde om grønne tage i København. På programmet var oplæg fra Henriette Berggreen fra Byens Udvikling ved Københavns Kommune og Ulrik Reeh fra Veg Tech, som er producent af grønne tage. Henriette gav en kort status på grønne tage i København, Grøn Klimatilpasning og Grøn strategi i Københavns Kommune hvilket indebærer fire temaer: Udvikling af parker og naturområder, grøn byudvikling, begrønning af kommunale arealer og sidst begrønning af ikke kommunale arealer. Herudover nævnte hun at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at gå ind og lave mere strikse, konkrete retningslinier for grønne tage i f.eks. lokalplanerne. Ulrik viste og fortalte om mange af de gode eksempler på grønne tage, som Veg Tech har været involveret i herunder 8-tallet og Miljøpunktets eget demonstrations tag på Christianshavn. I oplægget kom han også ind på de værdier og fordele, som man opnår ved anlæggelse af et grønt tag. nyhed 1 marts

Fire amerikanske studerende er rykket ind hos Miljøpunktet

Mandag d. 16. marts startede gruppen af fire ingeniørstuderende fra WPI, Worcester Polytechnical Institute, Massachusetts deres projektarbejde hos Miljøpunktet. De skal i syv uger arbejde med trafikken og luftkvaliteten i Indre by. De skal bl.a. undersøge mulighederne for omlægning af trafikken via f.eks. en tunnel under HC Andersens Boulevard, større rundkørsler eller en form for betaling for at køre i Indre by. Denne undersøgelse vil også indeholde en rundspørge blandt borgerne om hvad de synes om forslagene.

Det er fire utrolig søde og arbejdsomme studerende og vi ser her på Miljøpunktet frem til samarbejdet. nyhed 2 marts

Forslag til plantning af nye by-træer

Miljøpunktet afholder tirsdag d. 24. marts kl. 16.30-18.30 Grøn gåtur for flere by-træer. Turen vil finde sted i området omkring Borgergade. Deltagerne på turen har mulighed for at komme med forslag til hvor de, i deres lokalområde, synes der er mulighed for at plante by-træer. Som opfølgning vil forslagene sammen med forslagene fra de to gåture afholdt i 2014 og Miljøpunktets egne forslag til ny beplantning, blive samlet i en rapport til Københavns Kommune. Billederne herunder viser Bodenhoffs Plads på Christianshavn med og uden grønt. nyhed 4 martsnyhed 5 marts

 

Husk at følge med i Miljøpunktets arbejde på vores hjemmeside www.a21.dk eller på FaceBook https://www.facebook.com/MiljopunktIndreByChristianshavn.